Dezvoltare durabilă

 
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a comunităţii din comuna Şugag reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel încât durabilitatea să devină punctul tare al comunităţii locale.
Scopul Planului Local de Acţiune este prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltării Durabile, astfel încât procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selecţionaţi ca relevanţi pentru această comună.Obiectivele vizate de noi sunt următoarele
 
Mediu
• Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă a comunei
• Realizarea sistemului de canalizare, în zonele unde este reţea centralizată de apă potablă,
• Eliminarea pericolelor de deversare a apelor impurificate în apele de suprafaţă.
• Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri neamenajate sau în cursurile de apă, ştiind că Râul Sebeş este sursă de alimentare cu apă potabilă în sistem regional, respectiv pentru cca.
200 000 locuitori din judeţul Alba.
• Curăţirea albiilor de produsele de eroziune
• Inlăturarea vegetaţiei şi resturilor de vegetaţie din albie
• Redimensioanarea podurilor pentru a permite o circulaţie a apei chiar şi la debite mari
• Corectarea cursului acolo unde este posibil
• Îndiguirea zonelor celor mai afectate de eroziune
• Înălţarea şi corectarea coronamentelor digurilor existente şi refolosirea lor pentru circulaţie
 
Administrarea eficientă a ariilor și a monumentelor naturale protejate
• Crearea unei structuri administrative eficiente pentru managementul ariilor şi monumentelor naturale protejate şi rezervaţiilor naturale.
• Asigurarea fondurilor necesare pentru administrarea corectă şi eficientă a ariilor protejate şi a rezervaţiilor naturale.
• Eliminarea acţiunilor de distrugere a rezervaţiilor naturale geologice.
• Extinderea arilor protejate
• Reducerea poluării aerului ambiental asociată traficului greu şi traficului de tranzit pe tronsoanele drumurilor care străbat comuna Şugag. Reducerea poluării aerului ambiental asociată traficului greu şi traficului de tranzit pe tronsoanele drumurilor care străbat comuna Şugag.

• Crearea unei structuri administrative eficiente pentru managementul ariilor şi monumentelor naturale protejate şi rezervaţiilor naturale.
• Asigurarea fondurilor necesare pentru administrarea corectă şi eficientă a ariilor protejate şi a rezervaţiilor naturale.
• Eliminarea acţiunilor de distrugere a rezervaţiilor naturale geologice.
• Extinderea arilor protejate


Inventarierea și conservarea arborilor și speciilor de interes științific și turistic

• Inventarierea riguroasă a arborilor şi speciilor florei spontane şi faunei sălbatice de interes ştiinţific şi silvic pe raza comunei Şugag.
• Stabilirea mijloacelor adecvate pentru protecţia şi conservarea acestora.


Protecția și dezvoltarea ecosistemelor forestiere

• Refacerea echilibrului ecosistemelor forestiere.
• Eliminarea practicilor necorespunzătoare de exploatare preferenţială a anumitor specii.
• Aducerea numărului de specii arboricole din cadrul fiecărui ecosistem forestier afectat la situaţia normală.
• Creşterea numărului de indivizi din cadrul fiecărei specii afectate la numărul necesar refacerii şi menţinerii echilibrului fiecărui ecosistem.
• Managementul corespunzător al pădurilor pentru refacerea şi menţinerea echilibrului ecosistemelor forestiere.
• Interzicerea defrişărilor forestiere în arealele naturale şi zonele protejate.
• Reîmpădurirea zonelor forestiere defrişate cu specii arboricole specifice.


Practicarea turismului și agrementului ecologic

• Eliminarea practicării turismului necontrolat în ariile protejate, rezervaţiile naturale şi zonele forestiere.
• Practicarea exclusiv a turismului ecologic.
• Elaborarea şi implementarea unei strategii specifice pentru practicarea turismului şi agrementului.
 
Diminuarea poluarii fonice și vibrații în zonele de locuit
• Realizarea studiilor de impact a traficului asupra sănătăţii şi a clădirilor.
• Reabilitarea drumurilor intens circulate.
• Implementarea reţelelor de monitorizare a poluării sonore şi prin vibraţii.

Eliminarea/diminuarea impactului asupra mediului a practicilor actuale de gestionare a deseurilor

• Eliminarea impactului datorat precolectării deşeurilor menajere
• Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 90% din sistemele de transport deşeuri colectate în europubele.
• Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 90% din sistemele de transport deşeuri colectate în containere

• Realizarea precolectării diferenţiate a deşeurilor din construcţii şi demolări în vederea reutilizării lor ca material de acoperire periodică a deşeurilor menajere.
• Realizarea precolectării diferenţiate a deşeurilor reciclabile.


Cresterea capacității de participare publică în luarea decizilor privind mediul

• Stabilirea unor strategii sectoriale şi acţiuni specifice prin parteneriat cu ONG-uri, agenţi poluatori, administraţia publică, instituţii publice.
• Stabilirea unui program de inventariere, analizare şi diseminare a deciziilor locale privind capitalul natural şi protecţia mediului.
• Realizarea unui program anual privind opinia comunitară în legătură cu deciziile publice şi private în domeniul mediului.
• Dezvoltarea unui Grup de Lucru Comunitar la nivel local cu rol de analiză şi diseminare a deciziilor de mediu (40% comunitatea, 30% administraţia publică locală, 30% instituţii de specialitate).Implementarea managementului de criză în accidente cu impact major asupra mediului
• Identificarea tuturor instituţiilor, organizaţiilor, precum şi a actelor legale în vigoare, referitoare la atribuţiile cu rol în protecţia mediului şi prevenirea unor accidente tehnologice cu impact asupra mediului.
• Crearea bazei de date interactivă (URL) cu privire la competenţe, responsabilităţi, timpi de reacţie, modele şi structuri funcţionale eficiente.

• Stabilirea drepturilor comunităţii şi a modului legal de reacţie şi prevenire a unor accidente tehnologice cu impact asupra mediului.


Apărarea împotriva calamităilor naturale și accidentelor de mediu

• Sporirea capacitatii de prevenire, control şi interventie în caz de calamităţi naturale şi accidente de mediu, prin realizarea unui sistem de monitorizare şi avertizare în caz de accidente majore;
• Incurajarea dezvoltarii unor sisteme de automonitorizare / avertizare la unităţile hidroelectrice de pe teritoriul comunei, a caror activitate prezintă un grad sporit de risc la accidente tehnice sau calamităţi naturale,
• Incurajarea dotării agentilor economici cu mijloace de intervenţie rapidă in caz de accidente tehnce .
• Colaborarea permanenta cu Comisia Judeteana de Aparare Impotriva Inundaţiilor şi Fenomenelor Meteorologice Periculoase in vederea abordării celor mai bune măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor calamităţilor naturale asupra mediului inconjurator, precum si a complicaţiilor care pot decurge din astfel de situaţii.


Ecologizarea agriculturii și dezvoltarea rurală durabilă

• Incurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rurala durabilă.
• Protectia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice agrosistemelor prin incurajarea proiectelor care vizează aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile.
• Colaborarea cu institutiile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate aparţinând fondului funciar in vederea reabilitării acestora


Promovarea ecoturismului

• Identificarea zonelor de interes ecoturistic de pe raza comunei şi promovarea lui,
• Susţinerea turismului in zonele cu tradiţie in acord cu principiile de protectie a mediului.
• Dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice şi a infrastructurii de acces,
• Continuarea demersurilor pentru declararea ca "Staţiunea Turistică Şugag" conform Studiului de oportunitate întocmit de Consiliul Judeţean Alba.Îmbunătățirea sistemului educațional
• Colaborarea, incurajarea şi sprijinirea oricaror iniţiative ale factorilor interesati in educarea ecologica a populatiei ,
• Intocmirea unui plan local de acţiune pentru educarea civică şi ecologică a populaţiei;
• Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ in scopul formarii unei educaţii civice şi ecologice a populaţiei .

• Impulsionarea elevilor spre acţiuni cu caracter aplicativ: plantare de pomi şi flori, recuperarea deşeurilor refolosibile, colaborarea cu şcolile pentru iniţierea unui muzeu al florei şi faunei locale care să cuprindă cele mai reuşite exemplare colecţionate de elevii din comună, etc.;
• Educarea populaţiei din localităţi in vederea depozitării controlate şi colectarii selective a deşeurilor;
• Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale pentru realizarea filmelor ecologico-educative necesare pentru formarea tinerilor in spiritul răspunderii civice faţă de mediul inconjurator;
• Marcarea tuturor evenimentelor importante de mediu in scopul sensibilizarii opiniei publice .